Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Peter Skaarups kortslutning om 'indvandrerkriminalitet'

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Kriminaliteten blandt indvandrere og efterkommere af indvandrere er faldet ifølge en ny undersøgelse fra Rockwool Fonden. Hvor 11 procent af såkaldte andengenerationsindvandrere fra ikke-vestlige lande havde begået lovbrud i 1990, var det 5 procent i 2006.

Dette tal er overordentlig klart - så klart, at det får Dansk Folkepartis Peter Skaarup til at fare i flint. Det skal vi straks vende tilbage til.

Såkaldte andengenerationsindvandrere er dog fortsat tre gange så kriminelle som majoritetsdanskere, og så er spørgsmålet jo, hvorfor?

Svaret er imidlertid ganske elementært: Alderssammensætningen og socialgruppernes tilhørsforhold er af en sådan karakter, at man selvsagt ikke kan sammenligne en selektiv delgruppe som andengenerationsindvandrere med hele majoritetsbefolkningen.

Ganske som man f.eks. heller ikke kan sammenligne kriminalitetsmønstrene blandt en gruppe 20-årige ufaglærte pæredanske mænd fra skilsmissefamilier på kontanthjælp med majoritetsbefolkningen som helhed.

Hvis man tager højde for aldersgrupper og socialgrupper, er der en langt mindre forskel - og at man tager højde for sådanne faktorer, har naturligvis intet med 'politisk korrekthed' at gøre, men er blot en ordinær konsekvens af det faktum, at jo mere trængte, marginaliserede og traumatiserede mennesker er, desto større er tilbøjeligheden til at vende samfundet ryggen og ty til en kriminel løbebane. Dermed ikke være sagt, at det personlige ansvar går fløjten, blot at i den komplekse menneskelige adfærdsligning er der mange faktorer, der uundgåeligt spiller ind.

Tager vi således højde for sociale og aldersmæssige faktorer svinder forskellen ind til, at andengenerationsindvandrere blot er 30 procent mere kriminelle end majoritetsbefolkningen.

Forklaringen er igen temmelig indlysende og elementær - forskningschef i Rockwool Fonden, Torben Tranæs, udtaler:

- Kriminalitet er et ungdomsfænomen, så jo ældre efterkommerne bliver, jo mindre kriminelle bliver de. Samtidig fastslår vores undersøgelse, at de sociale og økonomiske faktorer har meget stor betydning.

- Når et samfund importerer sin underklasse, importerer det også et højere niveau af kriminalitet. Sådan vil det altid være, og efterkommerne fra ikke-vestlige lande vil blive ved med at være mere kriminelle, så længe de befinder sig på bunden af samfundet.

Politiken.dk, 25.3.2011

Så enkelt er det. Ingen hokus pokus, intet dramatisk 'islamiseret-forbryder-gen' eller nogen udpræget kultur-betinget kriminalitet - men de helt velkendte, forklarlige og gennemanalyserede forhold.

Dertil kommer en faktor, man sjældent taler højt om, men som naturligvis også har betydning – nemlig det forhold, at borgere med indvandrerbaggrund sigtes hyppigere end majoritetsdanskere, og at denne overhyppighed heller kan ikke undgå at slå ud i hyppigere tilfælde af afsløret kriminalitet.

Medtænker vi alle disse faktorer, er den tiloversblevne forskel næppe større, end at den forklares af de ganske særegne omstændigheder, der uundgåeligt er til stede for en befolkningsgruppe, hvoraf mange har familierelationer til krigsplagede områder og diktaturer, mens de skal finde sig til rette i et land, hvor assimilationskrav og hån tilmed hører til den politiske nationalsport.

Når alt dette er sagt, er der én pointe tilbage for Dansk Folkeparti: Nogle af disse faktorer er vanskelige at ændre, hvorfor en indvandrergruppe med en særlig 'belastet' baggrund uundgåeligt vil være mere kriminel end majoritetsbefolkningen - hvilket også påpeges af Rockwool Fondens forskningschef.

I den og kun den forstand er det korrekt at anføre, at indvandring fører til mere kriminalitet end ikke-indvandring. Men det kan ikke sagligt anvendes til at miskreditere en særlig kulturel eller religiøs baggrund.

Dette kunne partiet redeligt anføre, hvis man samtidig forholdt sig til de elementære forklaringer og i øvrigt undlod at piske en stemning op ved at gå på strandhugst i statistikkerne og selektivt trække tal fra endnu mere specifikke grupper ud for bevidst at skævvride det overordnede indtryk.

Heller ikke Peter Skaarup kan stå for fristelsen at fortegne undersøgelsesresultatet - her hans indledningsfinte:

Lad mig starte med at citere en historie fra mandag morgen den 28. marts: »Af ukendte årsager blev den 27-årige overfaldet på gaden af fire mænd og stukket tre gange med kniv. Han blev ramt i maven, ryggen og det ene lår, fortæller politiets efterforskningsleder Thomas Dürr. Politiet stod tidligt mandag uden spor af gerningsmændene, der beskrives som udlændinge.«

Jeg vil vove den påstand, at den slags stort set aldrig skete i Danmark i 1990 eller før. På det tidspunkt fandtes der relativt færre andengenerationsindvandrere i Danmark end i dag, og jeg tror slet ikke, at begrebet anden g’ere var opfundet endnu.

Det er næsten overflødigt at kommentere, hvor grænseløst usagligt dette kneb er - hive en voldssag ud som dramatisk intro. Men selvfølgelig fandt grove voldsoverfald også sted før 1990 - overhovedet at antyde andet er slet og ret vrøvl og propaganda.

Og så tror Skaarup ikke, at »begrebet anden g'ere var opfundet« for et par årtier siden - og? Hvad fortæller dét af relevans for diskussionen om kriminalitet? Intet som helst.

Det hænger for det første sammen med en misvisende begrebsbestemmelse, der fastholder etniske minoriteter i en 'indvandrer'-bås, de ikke tilhører, idet de ganske enkelt ikke er indvandret til landet, når de er født i landet, blot fordi de er født af indvandrere (en absurd begrebsbestemmelse, der sågar af nogle føres videre til »3. g'ere« og »4. g'ere«).

Handler Skaarups øvelse her om andet end at gøre selve eksistensen af et begreb som »2. g'ere« til udtryk for en slags associativ 'bevisførelse' for en almen kriminalisering?

Summa summarum: Kriminaliteten blandt indvandrere og efterkommere er faldet, men der er fortsat er forskel. Denne forskel er temmelig let at forklare ud fra velkendte socioøkonomiske faktorer og andre særegne forhold, der viser, at det ikke er etnicitet, kultur eller religion, der er udslagsgivende.

Faktum er, at marginalisering, traumatisering og social belastning øger kriminaliteten, og det har intet med et valg eller fravalg af 'danske værdier' at gøre.

Men det ændrer naturligvis ikke ved, at flygtninge og indvandrere med særlig barske baggrunds- og familierelationer forventeligt vil være mere kriminelle end indfødte danskere, der har en mere privilegeret baggrund, og at denne overrepræsentation selvfølgelig ikke bliver mindre, hvis indvandrere mødes med social marginalisering og eksklusion.

Derfor har Skaarup ret i, at statistikkerne siger noget om sammensætningen af de indvandrere, der er kommet til landet - men derfor bør diskussionen også handle om, hvordan vi kan påvirke de faktorer, samfundet har indflydelse på i positiv retning, fremfor at stigmatisere specifikke kulturelle eller religiøse forhold.

Jo mere vi fra politisk hold forværrer indvandreres og efterkommers sociale situation i form af forskelsbehandling i sociale ydelser og rettigheder, desto mere fastholder eller øger vi et vist kriminalitetsmønster. Ikke fordi social marginalisering frakender det personlige ansvar, men fordi det er og bliver en del af den samlede ligning, at enhver gruppe som helhed bliver mere kriminel af social marginalisering.

Og endelig: Hvis det skal handle om 'sammensætningen' af indvandrere fremover - så nytter det jo heller ikke noget, at Danmark skræmmer højtuddannede og ikke-marginaliserede indvandrere bort med hysteriske krav om assimilation og evig problematisering og hån.

APROPOS

> Den mest blodige og brutale befolkningsgruppe

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 31.3.2011