Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Citatsektionen | Humanistiske citater

Ludvig Holberg (1684-1754)

Udvalgt af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Holbergs tolerance-ideal rækker vidt og oprigtigt, men havde sine begrænsninger - f.eks. kunne han også skrive, at der ikke findes større løgnere end jøder, »de lyve alleene for at lyve« (Epistel 485). Han oversatte dog også Montesquieus fiktive brev fra en jøde, som overbevisende anklager de kristnes fordomsfulde fordomme og forfølgelser og bemærkede herom: »Intet kand vaere stærkere skrevet mod Intolerance udi Religion.« (Epistel 520).

I Epistel 434 medgiver han, at de kristne i og for sig har været værre end muslimer, og skønt han andre steder i sit forfatterskab afviser visse kristne overdrivelser om islam, har han generelt meget lidt til overs for religionen og dens »falske profet«, Muhammed (Mahomed). Man skal naturligvis her medtænke, at »tolerance« som positivt begreb først for alvor opstår i slutningen af 1600-tallet med Pierre Bayle og John Locke, og at det endnu på Holbergs tid er kontroversielt. Endelig er det en tid, hvor det osmanniske rige er en afgørende international magtfaktor, som i flere omgange er trængt langt frem i Europa. REL.


      HOLBERG:
      Skal A, skiønt hun er viis, fordi hun er en Qvinde,
      Fordi hun gaar med Skiørt, fordømmes til at spinde.
      Skal B, som er en Nar, en Druckenbolt, et Faar
      Strax Mester være, just for han med Buxer gaar.

Fra PEDER PAARS, 1719-20


      HOLBERG:
      Jøden og Tyrken fordømmer du strengt; men husk, at du dømmer
      Folk, som fik Troen til Arv enten ved Byrd eller Stavn.
      Selv var du Jøde, saafremt af Hebræernes Rod du var runden,
      Tyrk, min Andreas, i Fald fostret du var i Byzanz.
      Mængden bestandig er ivrig til sligt, som Erfaringen viser,
      Du for »den dømmende Sot« dog burde holde dig fri.
      Hint kan du trygt skyde ind under Guds, den retfærdiges Domsmagt;
      Aldrig den evige Gud retter sin Dom efter vor.

II,90

Fra EPIGRAMMER, 1737-49
Oversat af Sigurd Müller


HOLBERG: »... Thi det er klart, at U-roeligheder og indbyrdes Krige reyse sig lige saa lidt af differente Meeninger i Religion, som af different Smag udi Mad og Drikke; men de reyse sig alleene af Forfølgelser, og deraf, at den eene Borger vil tvinge den anden til at finde Smag udi det, hvori han haver naturlig Afsmag, det er, at nægte sit eget Lys og sine egne Sandser.«

Epistola 78


HOLBERG: »Naar vi læse gamle Historier, støde vi os over Forfædrenes Skikke og Maneerer: Og, naar vore Efterkommere igien læse disse Tiders Historier, ville de maaskee finde ligesaa stor Materie til Latter.«

Epistola 401


HOLBERG: »De prægtigste og zirligste Moder blandt et Folk kand holdes for de meest vanskabte og u-rimelige blandt et andet Folk, som ikke haver været vant saadant at see eller høre.«

Epistola 401


HOLBERG: »Europæer kalde visse Nationer barbariske, efterdi de gaae nøgne, og æde raadt Kiød: De igien kand kalde de meest polerede Europæer naragtige, naar de see dem hvert Aar at forandre Klædernes Skikkelse, og naar de høre, at de dagligen betiene sig af Liqueurs, som forvirre Hiernen og komme dem til at brække sig. Vi maa derfor vel examinere vore egne Vedtægter, førend vi belee andre.«

Epistola 401


HOLBERG: »Mahomeds Lærdom, som han til sidst førte, byder at forplante Religionen med Sværd; Christi derimod forbyder saadant, og raader til at forfremme Troen ved sagtmodige og grundige Persvasioner: Men hverken Mahomedaner eller Christne efterleve deres egen Lærdom. Thi de første tillade allevegne Religioners fri Øvelse: De Christne derimod have stedse med Sværd og Ild forfuldt, og endnu paa visse Steder forfølge dem, som i mindste Poster differere fra de herskende Religioner

Epistola 434
(Næsten ordret efter Pierre Bayle)

Fra EPISTLER, 1748-54