Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Vi anmelder | 66 danskere

ERKLÆRING: DERFOR AFPRØVES RACISMEPARAGRAFFEN Udprint

AF 66 DANSKERE (OFFENTLIGGJORT I POLITIKEN, 7.10.2006)

Otte politikere bag 12 generaliserende og nedværdigende udsagn om muslimer og islam er blevet politianmeldt for krænkelse af den såkaldte racismeparagraf for at få afdækket rammerne for paragraffen. Baggrunden for anmeldelsen er beskrevet i denne erklæring:

I modsætning til debatkulturen i de lande, vi normalt sammenligner os med, er udbredelsen af fremmedfjendtlige tendenser i stigende grad blevet normaliseret og bagatelliseret i de senere års danske debat.

Al historisk erfaring belærer os imidlertid om faren ved stærkt negative overdrivelser af minoritetsgruppers identitetsbærende religiøse og etniske træk såvel som generaliserende trusselsbilleder, der gør grupper ansvarlige for individers misgerninger og kollektivt tillægger dem samfundsskadelige motiver.

Der er således en klar forskel på den bramfri og hårde tone, der i alle mulige sammenhænge kan komme til udtryk i ophidset sindstilstand eller i privat regi, og så en politisk betinget propaganda, som bevidst udbredes for en større offentlighed med den hensigt eller konsekvens at dæmonisere en specifik befolkningsgruppe.

Der er naturligvis også stor forskel på politiske tilkendegivelser af kritiske og karske synspunkter, som en fri debatkultur altid vil være rig på, og så målrettet hate-speech. Ethvert synspunkt og enhver ideologi og religion skal kunne gøres til genstand for kritik, men i modsætning til propaganda behøver kritik ikke forfalde til generaliserende overdrivelser og hån, sådan som det f.eks. kommer til udtryk i antisemitiske og islamofobiske udsagn.

Retten til at kritisere ethvert standpunkt og friheden til at tale magthavere og autoriteter imod er med andre ord ikke det samme som et carte blanche til at dæmonisere minoriteter.

Nødvendigheden af denne skelnen turde være indlysende for sammenhængskraften i ethvert samfund. Det er et faktum, at propaganda, der har lagt befolkningsgrupper kollektivt for had, er gået forud for de fleste eksempler på etnisk og religiøs udrensning, som vi kender historisk såvel som i nyere tid, f.eks. i Bosnien og Rwanda.

Skønt det ikke er sådanne scenarier vi frygter i dagens Danmark, er det selvfølgelig ikke mindre vigtigt at afdække og afvise propagandistiske mekanismer i den hjemlige debat. Også uden blodige sammenstød er der grund til at advare mod en dæmonisering af trængte minoritetsgrupper, eftersom en sådan fører til marginalisering og radikalisering og i alle tilfælde øger risikoen for, at fordomme og konflikter eskalerer til fjendtlighed og konfrontation.

Grundloven forbyder censur og indskærper ytringsfriheden, men betoner også, at ytringsfriheden er under ansvar. Man kan ifølge dansk lovgivning blive stillet juridisk til ansvar for ytringer af en sådan grovhed, at de lægger grupper for had ved hjælp af negativt forhånende og nedværdigende udsagn, men man kan ikke forbyde sådanne udsagn.

Vi henholder os således til Grundloven og dansk lovgivning i øvrigt, når vi på den baggrund politianmelder en række politikere fra Dansk Folkeparti for at gøre brug af generaliserende forhånelser og nedværdigelser, der skaber et stadig mere negativt trusselsbillede af indvandrere i almindelighed og muslimer i særdeleshed.

Der er således ikke tale om udsagn, der blot ytrer »kritik« af islam eller er udtryk for en »frimodig« debat, men derimod om eksempler på en systematisk bestræbelse på at lægge befolkningsgrupper for had med det slet skjulte formål direkte eller indirekte at besværliggøre eller umuliggøre muslimers tilstedeværelse i det danske samfund.

Politikere fra Dansk Folkeparti gør brug af racistiske ytringer - ikke i den klassiske betydning, hvor racisme tog afsæt i en »racelære«, men i den aktuelle betydning, hvor racediskrimination i menneskerettighedserklæringer og konventioner defineres som forskelsbehandling og diskrimination på baggrund af bl.a. tro og etnicitet.

Vi mener imidlertid ikke, at den indvandrerfjendske og islamofobiske propaganda hidtil er blevet betragtet med tilstrækkelig alvor og konsekvens, hvorfor alt for mange anmeldelser afvises på et lemfældigt grundlag og aldrig kommer for en dommer. Dette forhold er med rette blevet kritiseret af FN, men Danmark undlader fortsat at tage konsekvensen af kritikken.

Vi anerkender, at politikere har en udvidet ytringsfrihed, men de bærer også et udvidet ansvar, og grænserne herfor må i langt højere grad klargøres ved domstolene.

Det er således vores opfattelse, at der er kommet for stor afstand mellem en umiddelbar forståelse af racismeparagraffens kriminalisering af udsagn, hvormed en gruppe af personer »forhånes eller nedværdiges« på grund af eksempelvis oprindelse eller tro, og så den manglende domstolsprøvelse af en række stærkt indvandrerfjendske og islamofobiske udsagn, som man ud fra en helt umiddelbar læsning kun kan forstå som tilsigtet forhånelse og nedværdigelse af gruppers religiøse eller etniske baggrund.

Derfor ønsker vi med vores politianmeldelse af en række propagandistiske udsagn fra politikere i Dansk Folkeparti at få en domstolsprøvelse, som kan skabe tiltrængt klarhed over paragraffens aktuelle betydning og juridiske fortolkning - i sidste ende helst i form af en række Højesteretskendelser.

Først på baggrund af en større domstolsprøvelse af politikeres negative generaliseringer og trusselsbilleder kan også en reel debat om paragraffens aktuelle relevans føres.

Det er i samfundets brede interesse at få skabt klarhed over denne omdiskuterede del af vores lovgivning, uanset hvilket standpunkt man har til grænserne mellem et skarpt debatklima på den ene side og en regulær propagandistisk hetz på den anden.

For os er det desuden i samfundets brede interesse at værne om sammenhængskraften på tværs af forskellige religiøse såvel som ikke-religiøse befolkningsgrupper i Danmark.

Derfor anmelder vi.


SE DE ANMELDTE POLITIKERE OG CITATER HER
SE EKSEMPLER PÅ RETSPRAKSIS HER

ANMELDERNE

Fatih Alev (foredragsholder), Uzma Ahmed Andresen (udviklingskonsulent), Sune Auken (lektor, dr.phil.), Asger Baunsbak-Jensen (præst, forfatter), Thomas Bredsdorff (professor, dr.phil.), Palle Bruus (HHÅ-lektor), Maiken Dreyer Christensen (stud.jur.), Ruth Christiansen (serviceassistent), Claus Clausen (forlægger), Egon Clausen (forfatter), Drude Dahlerup (professor), Bjørn Elmquist (advokat), Carsten Fenger-Grøndahl (forlagssouschef og forfatter), Malene Fenger-Grøndahl (journalist og forfatter), Claus Flygare (skuespiller, satiriker), Peter Friis-Nielsen (sognepræst), Najib Haddar (leder af værested), Bodil Hindsholm Hansen (sognepræst), Hardy Hansen (formand for Mandela Centret), Kirsten Gjørup Hansen (socialpædagog), Niels Erik Hansen (centerleder, advokat), Christian Harlang (advokat), Zubair Butt Hussain (foredragsholder, cand.polit.), Claes Hvidbak (forlagsdirektør), Søren Høy (kulturjournalist), Knud J. Jensen (lektor), Tim Jensen (lektor, religionshistoriker), Lone Benne Johansen (kommunikationsrådgiver), Per Schultz Jørgensen (professor, dr.phil.), Peter Kemp (professor, leder af Center for Etik og Ret), Sherin Khankan (forfatter og konsulent), Kjeld Koplev (forfatter og journalist), Flemming Kramp (konsulent), Rune Engelbreth Larsen (forfatter, idéhistoriker), Carl Lomholt (tidl. fængselspræst, ph.d.), Søren Lose (billedkunstner), Thomas Lund (program manager), Niels I. Meyer (professor emeritus), Henning Mortensen (forfatter), Anne Nielsen (læge), Flemming Chr. Nielsen (forfatter, cand.scient.), Jo Falk Nielsen (journalist), Knud Ochsner (præst), Birgitte Olesen (tidl. gymnasielærer, cand.mag.), Sigurd Olesen (tidl. overlæge), Carsten Ploug Olsen (førtidspensionist), Marianne Olsen (lektor ved Herlufsholm), Abdul Wahid Pedersen (imam, nødhjælpsarbejder) , Lise Poulsen (administrator), Ebbe Preisler (filmproducent), Lissi Rasmussen (stiftspræst, dr.theol.), Helge Ratzer (indvandrerlærer), Mette Reimers (projektmedarbejder), Jytte Rex (filminstruktør), Bente Rich (læge), Peter Johannes Schjødt (forfatter), Bente Schwartz (forfatter, cand.mag.), Jan Sonnergaard (forfatter, cand.mag.), Maria Stokholm (skuespiller), Curt Sørensen (professor), Leyla Tamer (forfatter), Christian Braad Thomsen (filminstruktør, forfatter), Peter Tudvad (forfatter, filosof), Aminah Tønnsen (forfatter og foredragsholder), Per Warming (forfatter, komponist), Kjeld Aakjær (international konsulent)