Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Vi anmelder | 66 danskere

12 RACISTISKE UDSAGN? (8 ANMELDTE POLITIKERE) Udprint

AF 66 DANSKERE (OFFENTLIGGJORT I POLITIKEN, 7.10.2006)

Tolv eksempler på generaliserende og nedværdigende udsagn om muslimer og islam, der alle er fremsat af politikere fra Dansk Folkeparti inden for de seneste to år »med forsæt til udbredelse i en videre kreds«, enten gennem pressen eller på offentligt tilgængelige hjemmesider. Politikerne bag de pågældende citater er blevet politianmeldt for krænkelse af den såkaldte racismeparagraf for at få afdækket rammerne for paragraffen:

RACISMEPARAGRAFFEN, STRAFFELOVENS § 266B: »Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år. STK. 2: Ved straffens udmåling skal det betragtes som en skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.«

1. MOGENS CAMRE: »Vores samfund har en voksende underklasse af mennesker, som aldrig vil blive integreret, men som dag for dag vil rive det danske samfund i stykker, fordi den islamiske kultur ødelægger ethvert samfund. Islam hører ikke til i Europa og vores første prioritet må være at repatriere muslimerne. Islam truer vores fremtid, og vi vil hindre, at islam sætter nogen dagsorden i Europa. Den tro hører til i en mørk fortid og dens politiske mål er lige så ødelæggende som nazismens. Islam skal ikke have muligheden for at tage Europa fra os.« (Grundlovstale i Rhododendronparken, Brønderslev, 5.6.2006. Kilde: mogenscamre.dk).

Kommentar: I modstrid med racismeparagraffen nedværdiger Camre enhver, der har tilknytning til »den islamiske kultur«, eftersom de med specifik henvisning til deres trosbaggrund beskyldes for at ødelægge ethvert samfund, herunder at »rive det danske samfund i stykker« og true danskernes fremtid med samme intentioner som nazismen.

2. MOGENS CAMRE: »Forestillingen om 'fornuftige muslimer', der støtter demokrati og menneskerettigheder, er en illusion.« (Kilde: Kristeligt Dagblad, 8.3.2006).

Kommentar: I modstrid med racismeparagraffen forhånes og nedværdiges samtlige muslimer, der alene i kraft af deres religiøse tilhørsforhold kollektivt afskrives »fornuft« og over én kam gøres til modstandere af »demokrati og menneskerettigheder«.

3. MOGENS CAMRE: »Vi er allerede på vej ned ad glidebanen mod balkanisering af Danmark. Andengenerationsindvandreres gadebander, ødelagte skoler, lærere, der trues af indvandrerbørn og deres forældre, massiv skatte- og momssvindel, socialt bedrageri, voldtægter, menneskehandel, mord på åben gade og senest mordforsøget mod integrationsminister Rikke Hvilshøj. Læg hertil, at formørkede imamer med den ikke-dansktalende Abu Laban i spidsen søger at indføre sharia i Danmark, og at Hizb-ut-Tahrir hverver unge til hellig krig og udsteder dødstrusler mod frafaldne, mod jøder og andre, som kommer deres politiske vanvid på tværs. Ingen ville erkende farerne for 10 år siden. Nu ser vi virkeligheden, men forholder os som tilskuere til en horrorfilm. Det kan ikke være sandt - om lidt bliver lyset tændt, og det hele er forbi. Men det er ikke forbi. Det bliver værre.« (Kilde: Jyllands-Posten, 15.6.2005).

Kommentar: I modstrid med racismeparagraffen forhånes og nedværdiges en bredt defineret gruppe på baggrund af deres ikke-danske nationale/etniske baggrund som »andengenerationsindvandreres gadebander« og »indvandrerbørn og deres forældre«, som kollektivt beskyldes for mord og mordforsøg, massiv skatte- og momssvindel, socialt bedrageri, menneskehandel, voldtægt og hærværk. Deres gerninger sidestilles med borgerkrig og væbnede konflikter på Balkan ved kollektivt at beskylde en stor gruppe indvandrere for »balkanisering af Danmark«. Det brandattentat, som Camre kalder »mordforsøget mod integrationsminister Rikke Hvilshøj« og beskylder indvandrere for, er slet ikke opklaret.


4. SØREN ESPERSEN: »Hvorfor skulle man da spørge somalierne om, hvad de mener om det [pigeomskæring], når flertallet af somalierne gør det som noget helt naturligt.« (Kilde: P1-debatten, 23.8.2006).

Kommentar: Denne udtalelse stammer fra en radiodebat, hvor det fremkommer, at FN skarpt har kritiseret Danmark for ikke at rejse sag mod Pia Kjærsgaard for følgende udsagn: »I årevis har vi talt om kvindelig omskæring. Vi har set rædselsvækkende skildringer i fjernsynet, vi har i aviserne fået dokumenteret, hvordan omskæringerne foretages med glasskår eller rustne barberblade og under de mest uhygiejniske forhold. (…) Nu er det jo helt efter bogen, at en justitsminister ønsker, at forskellige instanser skal høres om et lovforslag af vidtrækkende betydning: At domstolene skal høres, at rigsadvokaturet skal høres, at politiet skal høres etc. Men jeg må indrømme, at jeg spærrede øjnene op, da jeg på Lene Espersens liste af 39 organisationer så disse: Dansk-Somalisk Forening, Rådet for Etniske Minoriteter, Det Danske Center for Menneskerettigheder, De etniske Minoriteters Landsorganisation, Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination. Jeg må spørge: Hvad har et forbud mod lemlæstelse og mishandling at gøre med racediskrimination? Og hvorfor skal Dansk-Somalisk Forening have indflydelse på en lovgivning, der vedrører en forbrydelse, som hovedsageligt begås af somaliere? Og er det meningen, at somalierne skal vurdere, om forbuddet mod kvindelig lemlæstelse overtræder deres rettigheder eller krænker deres kultur? I mine øjne svarer det til at spørge de pædofiles forening, om de har noget at indvende overfor et forbud mod sex med børn. Eller at spørge voldtægtsmændene om de har noget imod at straffene for voldtægt forhøjes.« (Ugebrev, 23.12.2002. Også offentliggjort i Kristeligt Dagblad, 2.1.2003).

Søren Espersen tilsluttede sig 100 procent Kjærsgaards udtalelse: »Jeg er fuldstændig enig med hende. Helt præcist. Helt præcist sagt.« Til trods for at det allerede i januar 2003 kom frem, at der ikke fandtes eksempler på omskæring af somaliske piger i de foregående ti år i Danmark, tilslutter Søren Espersen sig næsten fire år senere atter denne kriminalisering af en hel befolkningsgruppe i landet - og velvidende, at FN har påtalt, at Danmark skulle have rejst tiltale mod Pia Kjærsgaard for netop disse beskyldninger.


5. LOUISE FREVERT: »Hate-crimes begås mod andre. Hjemløse, der bliver overfaldet på åben gade af indvandrere, som tilfældet var i Valby for nylig, jøder, der ikke kan bære en kippa eller en Davidsstjerne uden at blive udsat for chikane på Nørrebro og såmænd også bøsser, der chikaneres af muslimer. Og netop dette sidste er fællesnævneren for alle disse afskyelige forbrydelser. De begås af muslimer.« (Kilde: Jyllands-Posten, 1.8.2005).

Kommentar: I modstrid med racismeparagraffen forhåner og nedværdiger Frevert grupper i Valby og Nørrebro kollektivt i kraft af deres tro og indvandrerbaggrund, og muslimer gøres til eneansvarlige som »fællesnævneren« for »hate-crimes«/»afskyelige forbrydelser«.

6. LOUISE FREVERT: »Vor naive indstilling til humanitet og menneskerettigheder gør os alle til lette ofre for en totalt menneskefjendsk religion, der under den 3. Jihad i disse år tilkæmper sig stadig mere magt i de vestlige demokratier, under trusler om terror af en styrke, Verden ikke tidligere har oplevet - terror uden grænser - som ingen vestlig regering har midler til at beskytte sig imod, under den nuværende 'humane' lovgivning. Vi venter kun på, at terrorbomberne skal sprænge vore demokratier, så de krakelerer, før vore anti-terrorstyrker kan træde i funktion. Det véd Det Muslimske Broderskab, så de har frit spil til at planlægge og gennemføre deres aktioner, hvor og hvornår det passer dem. Og det er ikke engang nødvendigt at lade bomberne sprænge, for vor frygt er allerede så stor, at vi næsten overalt hjælper muslimerne med love, der beskytter dem imod landets egne borgere.« (Kilde: Morsø Folkeblad, 6.4.2005).

Kommentar: I modstrid med racismeparagraffen forhåner og nedværdiger Frevert muslimer, der ekskluderes fra »landets egne borgere« på baggrund af deres tro (»en totalt menneskefjendsk religion«), og som beskyldes for terror og fremstilles som en trussel ved at virke i ly af menneskerettigheder og lovgivning. Louise Frevert blev i 2005 politianmeldt for en række racistiske hjemmesideartikler, men politiet opgav at rejse tiltale, da hendes webmaster tog ansvaret for hjemmesidens indhold. Ovenstående stammer ikke fra hjemmesiden, men fra hendes debatindlæg i dagspressen.


7. MARTIN HENRIKSEN: »I et af verdens mest veludviklede og tolerante samfund render mørke mænd rundt og terrorisere deres eget kød og blod i familiens og islams navn. Det er realiteterne i år 2006 og den ENESTE årsag til dette er den muslimske indvandring. Den ENESTE løsning på dette problem er hjemsendelser, stramninger og en jern hård linje overfor de muslimske mænd. Send mændene hjem til tortur og politisk forfølgelse og lad kvinderne opleve Vestens frihed.« (Kilde: Ugebrev, martinhenriksen.dk, uge 20 2006).

Kommentar: I modstrid med racismeparagraffen gøres muslimers trosbaggrund (»den muslimske indvandring«) til den »eneste årsag« til en påstået »terrorisering« af egne familier. Udsagnet udtrykker endvidere en trussel mod »muslimske mænd« ved at foreslå kollektiv udvisning til »tortur og politisk forfølgelse«.


8. PIA KJÆRSGAARD: »De ville [i 1900] nemlig ikke i deres vildeste fantasi have kunnet forestille sig, at store bydele i København og andre danske storbyer i 2005 ville være befolket af mennesker på et lavere civilisationstrin. Med medbragte primitive og grusomme skikke, såsom æresdrab, tvangsægteskaber, halalslagtning - og blodhævn. Det er nemlig lige præcis det, der er sket. At titusindvis og atter titusindvis af mennesker, der tilsyneladende civilisatorisk, kulturelt og åndeligt befinder sig i 1005 - i stedet for i 2005 - er søgt til et land, der for århundreder siden lagde middelalderen bag sig.« (Kilde: Ugebrev, danskfolkeparti.dk, 13.6.2005).

Kommentar: I modstrid med racismeparagraffen gøres indvandrere i Danmark i stort tal (»titusindvis og atter titusindvis«) til en laverestående og truende befolkningsgruppe, som »civilisatorisk, kulturelt og åndeligt befinder sig i 1005«, og som har medbragt »primitive og grusomme skikke«.


9. SØREN KRARUP: »Hvor kristendommen hersker, der har sagen at gøre med kærlighed til de ting, man har kær. Hvor islam hersker, er det derimod den højere selvretfærdighed, der rent logisk ender ud i et alt-ædende had og en uhyggelig trang til at udrydde andre mennesker.« (Berlingske Tidende, 2.2.2005).

Kommentar: I modstrid med racismeparagraffen tilskrives en specifik religiøs baggrund (islam) et »rent logisk« årsagsforhold, som leder til »alt-ædende had« og en »trang til at udrydde andre mennesker«.


10. KENNETH KRISTENSEN: »Det er tilladt at skære halsen over på et dyr og lade det forbløde til døde. Det ville under normale omstændigheder indbringe en dom for dyremishandling, men når muslimer og jøder siger, at det er et religiøst krav, at de kun må spise kød slagtet på denne måde, så er det pludselig i orden. (...) Ligeledes er det helt i orden at omskære drengebørn, uden at der er nogen medicinsk årsag til det, for det er jo også angiveligt et religiøst krav i islam og jødedommen. Hvis en kristen præst gik hen og gav sig til at skære i et lille barn, ville det nok bringe ham en tur bag tremmer. For at sige det, som det er. Vi befinder os i Danmark - alle disse mærkværdige religiøst begrundede påfund, hvoraf nogle endda medføre smerte, ubehag, og menneskelige tragedier bør ingen plads have i vores samfund.« (Kilde: DFU-ugebrev, 18.10.2005).

Kommentar: I modstrid med racismeparagraffen fremstilles muslimer og jøder kollektivt som dyremishandlere og børnemishandlere på baggrund af deres tro, under henvisning til halal-slagtning/schæchtning såvel som omskæring af drenge.

11. KENNETH KRISTENSEN: "Når man vælger at skifte sin kristne tro ud med islam, er det som regel ud fra radikale bevæggrunde. Det er et advarselssignal på samme måde, som hvis man begynder at bære hagekors eller udvise selvmordstendenser.« (Kilde: Ekstra Bladet, 23.11.2004).

Kommentar: I modstrid med racismeparagraffen ligestilles muslimske konvertitter over én kam med nazister og modstilles evnen til at tage vare på sig selv i en grad, der sidestilles med selvmord.


12. MORTEN MESSERSCHMIDT: "En moské i Århus virker måske harmløs. Ja, nogen vil sige ubetydelig og henvise til, at jøderne også har synagoger. Men det er det samme som at sige, at islam og jødedommen er ens. Og sådan ser verden ikke ud. Islam er en fascistisk ideologi, der på linie med kommunismen og nazismen holder millioner af mennesker i fattigdom og undertrykkelse over alt på kloden. En moské er et knæfald for denne ideologi - og præcis hvad fundamentalisterne ønsker. (...) Hvis vi ønsker, at integrationen skal lykkes, og at Danmark ikke skal lide samme skæbne, som de muslimske lande, må vi høre op med at falde på halen, hver gang muslimerne fremsætter krav. Vi må stå fast på, hvilken kultur Danmark bygger på.« (JP Århus, 24.9.2005).

Kommentar: Anlæggelsen af en moské modstilles integration og gøres til et »knæfald« for islam, der identificeres med en »fascistisk ideologi«. Dermed forhånes og nedværdiges et elementært religiøst rum for muslimer som en trussel mod Danmark.


SE ERKLÆRINGEN BAG ANMELDELSEN HER
SE EKSEMPLER PÅ RETSPRAKSIS HER

ANMELDERNE

Fatih Alev (foredragsholder), Uzma Ahmed Andresen (udviklingskonsulent), Sune Auken (lektor, dr.phil.), Asger Baunsbak-Jensen (præst, forfatter), Thomas Bredsdorff (professor, dr.phil.), Palle Bruus (HHÅ-lektor), Maiken Dreyer Christensen (stud.jur.), Ruth Christiansen (serviceassistent), Claus Clausen (forlægger), Egon Clausen (forfatter), Drude Dahlerup (professor), Bjørn Elmquist (advokat), Carsten Fenger-Grøndahl (forlagssouschef og forfatter), Malene Fenger-Grøndahl (journalist og forfatter), Claus Flygare (skuespiller, satiriker), Peter Friis-Nielsen (sognepræst), Najib Haddar (leder af værested), Bodil Hindsholm Hansen (sognepræst), Hardy Hansen (formand for Mandela Centret), Kirsten Gjørup Hansen (socialpædagog), Niels Erik Hansen (centerleder, advokat), Christian Harlang (advokat), Zubair Butt Hussain (foredragsholder, cand.polit.), Claes Hvidbak (forlagsdirektør), Søren Høy (kulturjournalist), Knud J. Jensen (lektor), Tim Jensen (lektor, religionshistoriker), Lone Benne Johansen (kommunikationsrådgiver), Per Schultz Jørgensen (professor, dr.phil.), Peter Kemp (professor, leder af Center for Etik og Ret), Sherin Khankan (forfatter og konsulent), Kjeld Koplev (forfatter og journalist), Flemming Kramp (konsulent), Rune Engelbreth Larsen (forfatter, idéhistoriker), Carl Lomholt (tidl. fængselspræst, ph.d.), Søren Lose (billedkunstner), Thomas Lund (program manager), Niels I. Meyer (professor emeritus), Henning Mortensen (forfatter), Anne Nielsen (læge), Flemming Chr. Nielsen (forfatter, cand.scient.), Jo Falk Nielsen (journalist), Knud Ochsner (præst), Birgitte Olesen (tidl. gymnasielærer, cand.mag.), Sigurd Olesen (tidl. overlæge), Carsten Ploug Olsen (førtidspensionist), Marianne Olsen (lektor ved Herlufsholm), Abdul Wahid Pedersen (imam, nødhjælpsarbejder) , Lise Poulsen (administrator), Ebbe Preisler (filmproducent), Lissi Rasmussen (stiftspræst, dr.theol.), Helge Ratzer (indvandrerlærer), Mette Reimers (projektmedarbejder), Jytte Rex (filminstruktør), Bente Rich (læge), Peter Johannes Schjødt (forfatter), Bente Schwartz (forfatter, cand.mag.), Jan Sonnergaard (forfatter, cand.mag.), Maria Stokholm (skuespiller), Curt Sørensen (professor), Leyla Tamer (forfatter), Christian Braad Thomsen (filminstruktør, forfatter), Peter Tudvad (forfatter, filosof), Aminah Tønnsen (forfatter og foredragsholder), Per Warming (forfatter, komponist), Kjeld Aakjær (international konsulent)