Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Indvandrerfjendtlig polemik og propaganda

Én af de knap 100 personer, der figurerer i en dokumentarisk citatsamling med forskellige typer indvandrerfjendtlig polemik eller decideret propaganda, der har karakteriseret integrations- og indvandrerdebatten. Spændvidden er altså stor, ikke mindst af hensyn til den dokumentariske værdi: Fra stærkt negative generaliseringer og stigmatiserende fordomsfuldhed i den ene ende af skalaen til racistisk retorik i den anden - samt relevante udsagn i relation hertil. Et samlet dokument med alle citater findes her.


Mogens Glistrup (1926-2008)

Fremskridtspartiets stifter og tidl. formand, tidl. MF (1973-1983 og 1987-1990)

NOTE: Mogens Glistrup døde den 2. juli 2008. Læs: Mogens Glistrups arv. REL.

»Islamlobbyister og andre vesteuropæere trøster sig med, at mange muslimer i vore lande nok ikke er farlige fundamentalister. Men ingen af os ved, hvem dét vil være, når udryddelsesdjihad mod os er dekreteret. F.eks. fra Teheran eller andre muslimmagtbaser. Derfor er det nødvendigt at rykke alle op med rode. Som ukrudt bekæmpes.« (Danskeren nr. 2/2006).

NOTE: I 2000 blev Glistrup i byretten idømt 20 dages betinget hæfte for racistiske udtalelser under og ugen efter Fremskridtspartiets landsmøde i 1999, bl.a. følgende udtalelse til TV2 Nyhederne: »Jeg skal redde Danmark. Muhamedanerne venter på, at de bliver stærke nok, så de kan slå os ihjel.«

I marts 2003 skærpede Østre Landsret dommen til 20 dages ubetinget hæfte, som Glistrup måtte afsone i Vordingborg arrest. REL.

»Har du aldrig hørt, hvordan man argumenterer vedrørende Barsebäck eller pesticider i landbrugsvarer og så videre? Enhver tvivl skal komme de onde til skade, og derfor gør det ikke så meget, om man kommer til at udvise 100.000 for mange. Vi er i forvejen for mange på den danske jord, så om vi kommer til at sende 3-4-500.000 for mange ud, det gør ikke noget. Det ville være værre, hvis vi kom til at sende for få ud.« (Ekstra Bladet, 13.10.1999).

»Selvfølgelig er jeg racist – det er alle gode danskere. Enten er man racist, eller også er man landsforræder.« (Berlingske Tidende, 11.10.1999).

»Jeg foreslår 8.000 ekstra betjente. En sådan styrke vil være nødvendig for at indfange muhamedanerne, når loven bliver vedtaget, og i mellemtiden kan de sættes ind over for rockere, narkomaner og indbrudstyve.« (Jyllands-Posten, 1.10.1999).

»De får tre måneder til at rejse ud. Og hvis de ikke er rejst ud, så skal de indfanges og placeres i lejre, som vi havde flygtninge i i sin tid og simpelt hen udbydes i licitation med dem, der vil betale mest for at få dem – de får dem så. F.eks. Paraguay siger: 'Vi vil gerne have 6.000 muhamedanske piger i alderen mellem 12 og 20 år, og det vil vi gerne betale fem millioner for,' ja, så går de fem millioner ned i den danske statskasse, ikke.« (DR-P3s program 'U-land', 28.9.1999).

»Man kan ikke bare importere muhamedanere og muhamedanere, og det er jo kun for at udrydde og dræbe danskerne, at de kommer her.« (TV2 Nyhederne, 27.9.1999).

»Nå, ja, men altså muhamedanerne har hele den store del af verden fra Marokko i vest til Filippinerne i øst, der er så mange steder, hvor de kan være, hvor de hører til, og hvor i alverden skal vi så udsætte os for, at den invasion og kastrering og drab, som den danske befolkning kommer ud for ...« (TV-programmet Tre på tråden, 25.2.1997).

»[1]... nå, ja, men altså muhamedanerne har hele den store del af verden fra Marokko i vest til Filippinerne i øst, der er så mange steder, hvor de kan være, hvor de hører til, og hvor i alverden skal vi så udsættes os for, at den invasion og kastrering og drab, som den danske befolkning kommer ud for. (...) [2] og sværdets områder det er, hvor der er nogle vantro som os, der ikke er muhamedanere, og de skal udryddes, det er det som muhamedanismens kerne er i (...) [3] altså, muhamedanerne, det er jo verdensforbrydere par excellence (...) [4] man har slet ikke fortalt, hvad muhamedanismen er for en verdensforbrydelse. (...) [5] om hvem enhver, der har studeret muhamedanismen ved, at de kun er her for at indsmigre sig, indtil de er stærke nok til at henrette os. De skal ud, fordi det er i den grad en fare, at f.eks. hende der ringede, hendes børnebørn ville ganske givet blive dræbt af muhamedanerne, hvis vi ikke udrydder muhamedanerne i Danmark.« (TV3-programmet Tre på tråden, 25.2.1997).

NOTE: Ved Højesteret blev Glistrup den 23. august 2000 idømt syv dages betinget hæfte for ovenstående fem udtalelser i TV3. Dommen stadfæstede dermed byrettens og landsrettens kendelse. I Højesterets begrundelse for dommen hedder det bl.a.:

»Tiltaltes udtalelser under TV-udsendelsen indeholdt det klare budskab, at alle her i landet boende muslimer, der stammer fra en vis kreds af lande, vil kastrere og dræbe Danmarks øvrige befolkning, så snart de bliver mange nok til at gennemføre en sådan udryddelsesproces, og at de derfor tilhører en gruppe af verdens-forbrydere. Tiltalte lagde hermed en befolkningsgruppe for had på grund af dens tro og oprindelse. Tiltaltes udtalelser er således groft forhånende og nedværdigende over for denne befolkningsgruppe. De kan ikke legitimeres under påberåbelse af videnskabelighed eller saglig debat, og det er uden betydning for en bedømmelse af strafbarheden efter straffelovens § 266 b, stk. 1, hvorledes islam bogstaveligt kan forstås, eller hvilke sam-fundsmæssige konsekvenser en virkeliggørelse af fundamentalistiske muslimers program har afstedkommet. Gerningsindholdet i § 266 b skal fastlægges under hensyn til ytringsfriheden. Ytringsfriheden er grundlæggende for et demokratisk samfund, idet tolerance overfor andres meninger er en nødvendig forudsætning for den frie debat. Ytringsfriheden skal imidlertid udøves med fornøden respekt for andre menneskerettigheder, herunder retten til beskyttelse mod trosdiskriminerende forhånelse og nedværdigelse. Tiltalte har som politiker taget aktiv del i den politiske debat som led i sit arbejde for en restriktiv udlændingepolitik vendt mod muslimer. Det kan ikke i sig selv anses for strafbart i en sådan debat at argumentere med en henvisning til islams skriftsteder eller til samfundsmæssige konsekvenser af fundamentalistiske muslimers program. Sådanne henvisninger kan imidlertid ikke retfærdiggøre en forhånelse og nedværdigelse som den, tiltaltes udtalelser er udtryk for. En debat om tiltaltes politiske mål afskæres ikke ved en kriminalisering af sådanne udtalelser. Hensynet til den særligt vidtgående ytringsfrihed for politikere om kontroversielle samfundsanliggender kan derfor ikke begrunde straffrihed for tiltalte. På denne baggrund tiltræder Højesteret, at tiltalte har realiseret gerningsindholdet i straffelovens § 266 b, stk. 1, således som denne bestemmelse må forstås i lyset af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10 og artikel 17.«

»Jeg er for udlicitering af muhammedanere. Ligesom med affald til u-landene.« (Ekstra Bladet, 16.5.1995).