Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Urimelig racisme-dom mod betjent

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Når politikere fra Dansk Folkeparti systematisk og gentagne gange dæmoniserer muslimer over én kam i åbenlys modstrid med racismeparagraffen, har anklagemyndigheden næsten altid undladt at rejse sag de forgangne 7-8 år. Det var f.eks. også tilfældet, da 66 borgere (inklusiv undertegnede) anmeldte otte fremtrædende politikere fra Dansk Folkeparti for at afprøve racismeparagraffen, bl.a. med følgende begrundelse:

Politikere fra Dansk Folkeparti gør brug af racistiske ytringer - ikke i den klassiske betydning, hvor racisme tog afsæt i en »racelære«, men i den aktuelle betydning, hvor racediskrimination i menneskerettighedserklæringer og konventioner defineres som forskelsbehandling og diskrimination på baggrund af bl.a. tro og etnicitet.

Vi mener imidlertid ikke, at den indvandrerfjendske og islamofobiske propaganda hidtil er blevet betragtet med tilstrækkelig alvor og konsekvens, hvorfor alt for mange anmeldelser afvises på et lemfældigt grundlag og aldrig kommer for en dommer. Dette forhold er med rette blevet kritiseret af FN, men Danmark undlader fortsat at tage konsekvensen af kritikken.

Vi anerkender, at politikere har en udvidet ytringsfrihed, men de bærer også et udvidet ansvar, og grænserne herfor må i langt højere grad klargøres ved domstolene.

Det er således vores opfattelse, at der er kommet for stor afstand mellem en umiddelbar forståelse af racismeparagraffens kriminalisering af udsagn, hvormed en gruppe af personer »forhånes eller nedværdiges« på grund af eksempelvis oprindelse eller tro, og så den manglende domstolsprøvelse af en række stærkt indvandrerfjendske og islamofobiske udsagn, som man ud fra en helt umiddelbar læsning kun kan forstå som tilsigtet forhånelse og nedværdigelse af gruppers religiøse eller etniske baggrund.

Derfor ønsker vi med vores politianmeldelse af en række propagandistiske udsagn fra politikere i Dansk Folkeparti at få en domstolsprøvelse, som kan skabe tiltrængt klarhed over paragraffens aktuelle betydning og juridiske fortolkning - i sidste ende helst i form af en række Højesteretskendelser. (...)

Derfor afprøves racismeparagraffen
Politiken, 7.10.2006

Lad os genopfriske Straffelovens § 266 b, den såkaldte racismeparagraf: »Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år. STK. 2: Ved straffens udmåling skal det betragtes som en skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.«

Blandt de anmeldte udsagn, der skulle teste, om racismeparagraffen overhovedet giver menning længere, var bl.a.:

MOGENS CAMRE: »Forestillingen om 'fornuftige muslimer', der støtter demokrati og menneskerettigheder, er en illusion.« (Kilde: Kristeligt Dagblad, 8.3.2006). Kommentar: I modstrid med racismeparagraffen forhånes og nedværdiges samtlige muslimer, der alene i kraft af deres religiøse tilhørsforhold kollektivt afskrives »fornuft« og over én kam gøres til modstandere af »demokrati og menneskerettigheder«.

KENNETH KRISTENSEN: »Når man vælger at skifte sin kristne tro ud med islam, er det som regel ud fra radikale bevæggrunde. Det er et advarselssignal på samme måde, som hvis man begynder at bære hagekors eller udvise selvmordstendenser.« (Kilde: Ekstra Bladet, 23.11.2004).

Kommentar: I modstrid med racismeparagraffen ligestilles muslimske konvertitter over én kam med nazister og modstilles evnen til at tage vare på sig selv i en grad, der sidestilles med selvmord.

PIA KJÆRSGAARD: »De ville [i 1900] nemlig ikke i deres vildeste fantasi have kunnet forestille sig, at store bydele i København og andre danske storbyer i 2005 ville være befolket af mennesker på et lavere civilisationstrin. Med medbragte primitive og grusomme skikke, såsom æresdrab, tvangsægteskaber, halalslagtning - og blodhævn. Det er nemlig lige præcis det, der er sket. At titusindvis og atter titusindvis af mennesker, der tilsyneladende civilisatorisk, kulturelt og åndeligt befinder sig i 1005 - i stedet for i 2005 - er søgt til et land, der for århundreder siden lagde middelalderen bag sig.« (Kilde: Ugebrev, danskfolkeparti.dk, 13.6.2005).

Kommentar: I modstrid med racismeparagraffen gøres indvandrere i Danmark i stort tal (»titusindvis og atter titusindvis«) til en laverestående og truende befolkningsgruppe, som »civilisatorisk, kulturelt og åndeligt befinder sig i 1005«, og som har medbragt »primitive og grusomme skikke«.

Læs alle 12 kommenterede udsagn her: Vi anmelder

Flere jurister var blandt anmelderne, og advokat Lars Bjørknæs fra Retssal.dk analyserede retspraksis omkring den danske racismeparagraf og vurderede med afsæt i ovenstående citat af Kjærsgaard: »Uanset at partilederens udtalelser er rettet såvel internt i partiet som mod politiske modstandere, er de formentlig over grænsen for hvad den nuværende retstilstand muliggør. Eftersom de andre der er indgivet politianmeldelse mod er fremkommet med lignende udtalelser og offentliggørelser, må det derfor forventes at der såvel rejses en sag som afsiges domme for overtrædelse af racismeparagraffen.« (9.10.2006).

Med misvisende begrundelse og mangelfuld research afviste statsadvokaten afviste imidlertid pure at rejse sag, som det fremgår her: § 266B: Pinlig fejl i statsadvokats afvisning af at sigte DF'ere

Dermed forhindrede han, at sagerne overhovedet blev prøvet ved en domstol, og racismeparagraffen virker derfor fortsat i bedste fald helt lemfældigt.

Så meget desto mere proportionsforvrængende og absurd er det, når en menig politibetjent nu er blevet dømt for at komme med nogle racistiske ytringer under langt mere uskyldige forhold end den vedholdende forhånelse, som en række politikere fra Dansk Folkeparti har lagt for dagen.

Godt nok handler den aktuelle sag om betjentens overreaktion på bilafbrændinger og hærværk i København, hvor den pågældende bl.a. skrev: »Hvordan kan man have noget tilovers for minoriteter, når I fucker sådan op. I perkere burde rejse hjem. Indvandrere der er utilpassede belønnes med en overlevelsestur til Sverige.«

Udsagnet røber selvsagt en absurd forståelse af uroen, der udsprang af frustration over det, som en række unge opfattede som politivold og udtalt -chikane, og i alle tilfælde er helt utilstedelige udsagn for en politiassistent.

Men der er mange omstændigheder, som gør sagen uhyre bagatelagtig:

(...) »Men når jeg skriver, at jeg hader dem, er det jo ikke fordi, jeg hader dem. Jeg var bare så sur«, forklarede hun i retten.

I dag var det dog i stedet tårerne, der fik frit løb. De trillede ned ad kinden på den 33-årige kvinde, da anklagemyndigheden overbeviste retten om hendes skyld.

(...) »Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at andre end mine fem til seks cykelvenner ville se indlægget«, siger hun. Hjemmesiden brugte hun hovedsageligt til at skrive indlæg om sin store interesse for mountainbikecykling.

Det var også irritationen over, at hun måtte aflyse en weekend med cykling i Sverige, for i stedet at patruljere på Nørrebro, der fik hende til at skrive indlægget. »Jeg var ked af det og sur over, at jeg ikke kom til Sverige. Så gav jeg dem, som lavede balladen skylden«, siger hun.

Politiken.dk, 16.10.2008

For det første blev udsagnene fremsat i momentan frustration, for det andet figurerede de på en personlig hjemmeside helt uden politisk indhold i øvrigt og næsten uden besøgende, for det tredje blev de fjernet øjeblikkeligt, da betjenten blev gjort opmærksom på, at de kunne føre til et retligt efterspil, og for det fjerde har den pågældende beklaget det skrevne.

Med alle disse forbehold og alle disse 'formildende' omstændigheder er det helt ude af proportioner, at politiassistenten alligevel idømmes dagbøder ved byretten, mens man end ikke tør afprøve Dansk Folkepartis vedholdende dæmonisering af indvandrere i almindelighed og muslimer i særdeleshed ved en domstol.

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 17.10.2008