Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Citatsektionen | Humanistiske citater

Johannes V. Jensen (1873-1950)

Udvalgt af Rune Engelbreth Larsen Udprint

JOHANNES V. JENSEN: »Vi vil skyde den Grib ned fra Luften, som hænger over Danmark, den der forlanger Rov og aldrig lader høre Sang.«

Fra essayet »Hjemkomst«
Illustreret Tidende, 1903


JOHANNES V. JENSEN: »Det nittende Aarhundrede voksede ud paa tre Punkter: teknisk, hele den Maskinalder hvori vi lever der sætter ind; politisk, Arbejderbevægelsen; moralsk, med et Ord Darwin. En Djævel rystede straks Begreberne sammen: Teknik forvekslede man med Udvikling, og der gik Politik i Darwinismen. I stedet for Udviklingslæren, hvis Konsekvens slet ikke er draget endnu, traadte Surrogatet Fremskridt, den vilde Jagt, i Stedet for Frigørelse doktrinær Licens.«

Fra essayet »Den daarlige Darwinisme«


JOHANNES V. JENSEN: »Den populært forstaaede Kommunisme det er jo den man kan kalde den russiske. Saa langt fra at være en samfundsnærende Tanke artede den sig tværtimod som et Attentat paa Samfundet, en Konfiskation, udført af een Klasse imod alle andre. Det kunde lykkes i Rusland fordi Klasserne her var redet af et udbyttende Mindretal i en ubarmhjertigere Stil end andetsteds, Brøden fra Toppen var saa stor at den svingede over i en lige saa stor Hævnbrøde, og Samfundet sprængtes i Stykker. Rusland skræmmer.«

Fra essayet »Om Kommunismen«


JOHANNES V. JENSEN: »Saaledes som Akademikerne er stillet er det deres Pligt at overlevere og hævde Kommunismens Grundsætning: Mindretallet, enkelte Individer eller en enkelt Klasse skal aldrig ride paa Samfundet. Majoriteten skal aldrig brutalisere Udviklingstrin som nødvendigvis maa bero hos et Faatal.«

Fra essayet »Om Kommunismen«


JOHANNES V. JENSEN: »Alle Ulykker kommer af Repræsentations-Systemet. En valgt Kommissær er ikke bedre end en Czar. Modne Folk styrer sig selv direkte, uden Mellemled, Selvstyre. Ikke at forveksle med Terror fra en uartikuleret Hob med et Par Sadister i spidsen.«

Fra essayet »Om Kommunismen«


JOHANNES V. JENSEN: »At samle er et godt Instinkt, ikke saa selvisk som det ser ud; Forretning, Handel forudsætter Ejendom, mere end man bruger, Lager. Men der gives en Ejendomsret i højere Forstand, en akademisk, kunstnerisk, man ejer hvad man fatter; naar alt kommer til alt kan der ikke ejes paa anden Maade. Den oplyste Borger er gaaet fra sin Have paa Landet og har faaet Byens Parker i Stedet, der gaar han og ejer Træerne, af sin Skat betaler han Funktionærerne, som passer dem. Slottene, Bygningerne er allesammen hans, hvis han har en Arkitekts Øje. De offentlige Samlinger, Kunstværkerne er i strengeste Forstand hans Privatejendom, hvis han har Kunstforstnad; den uvidende Kunstmæcen kan end ikke eje et eneste Billede.«

Fra essayet »Om Kommunismen«


JOHANNES V. JENSEN: »Cæsarisme og Umyndighedsregimente truer, hvor Parlamentarismen svigter. Tilbage til den! Tilbage til den! I sin Urform var den Folkeforsamlingen, Slægtsoverhovedernes Raad; udviklet er den Demokrati og Selvstyre, de Erfarne der træder sammen for at beskytte Familjernes Indbegreb, som er Staten.«

Fra essayet »Ungdomsevangeliet«


JOHANNES V. JENSEN: »De Gamle lever paa Bjerget. Luften er tynd, men de forbrænder ikke meget. Ingen vild og svær Puls støder dem op i Hovedet og forstyrrer deres Tanke, med Soberhed ser de paa Timeglasset og paa Lavlandet dernede hvor Floderne ligner Aarer; man drages med Køn, Pest og Krig, branket Mad og al Urenhed dernede, Skorstensrøg og megen Ungdomshujen trænger op derfra. Naar det bliver for broget dernede raadfører den Gamle sig med Solen, en eller anden skøn Morgenstund, bøjer sig og skriver med Fingeren paa Landskabet, skriver hele Roderiet om, saadan at det kan tydes. Paa Alderens Højslette træffer Fjender fra Dalene hinanden og forsones. De skarpeste Racemodsætninger, Stand, Herkomst gælder ikke paa Bjerget.«

Fra essayet »Ungdomsevangeliet«


JOHANNES V. JENSEN: »Religionsundervisning er som Praksis, som Begreb, en Synd, man har ikke Lov til at forgribe sig paa unge Sjæle, det er deres Privilegium i denne Henseende at vokse i Frihed. Til en Religion vokser man sig ene, sammen med Naturen, eller selskabeligt, i Berøring med Omgivelser som præger religiøst, henholdsvis som Anlægene er; paatvinges fra Barnsben skulde en saa personlig Anskuelse som den religiøse aldrig.«

Fra essayet »Opdragelsen«


JOHANNES V. JENSEN: »En sørgelig og skiden Forgiftning hænger ved alt hvad der hedder Opløb, Masseansamling af Mennesker, i en endelig, uundgaaelig Form altsaa ved Overbefolkningen.«

Fra essayet »Overbefolkningen«


JOHANNES V. JENSEN: »... Naturen har næppe en anden Hensigt end den vi lægger i den, vant som vi er til at overføre vor Ratio paa Tingene. 'Fremskridt' taler vi ogsaa om, med et Udtryk laant fra vor egen Bevægelsesmaade, som om Naturen flyttede sig fra et Sted til et andet; en bedre almindelig Tilstand, mener vi, maalt med en tidligere, som vi ikke var saa glade for - men hvad er det for et Maal hvormed vi maaler?«

Fra essayet »Overbefolkningen«

EVOLUTION OG MORAL, 1925