Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Indstil al statslig skovproduktion nu

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Blå blok og Enhedslisten har foreslået de hidtil mest visionære forslag for at rette op på den omfattende naturforarmelse, der finder sted i de danske skove - hvilket desværre også indbefatter langt hovedparten af vores allesammens statsskove.

Statskovene er således hårdt trængte af en destruktiv skovpolitik, der i årtier har været en af de mest oversete menneskeskabte naturkatastrofer herhjemme. Selv om en vis prisværdig nytænkning er trængt igennem sine steder, og isolerede fremskridt er taget i nogle af skovene, er Naturstyrelsens indflydelsesrige skovdyrker-segment gang på gang tyet til retorisk skovminke og politisk spin, der forhaler opgøret med den omsiggribende naturforarmelse.

Denne naturskadelige fremfærd kan imidlertid få en ende - eller måske i det mindste begyndelsen på en ende - hvis Enhedslisten og blå blok stemmer for hinandens skovforslag, helst med oplagt tilslutning fra SF og Alternativet. I hvert fald hvis vi får en fuldkommen spinfri aftale til gavn for skovnaturen.

Regeringen bør naturligvis gøre det samme og kan dermed inkludere de to forslag uforandrede i det varslede skovprogram, der allerede har været alt, alt for længe undervejs.

Enhedslisten vil give den 5.600 hektar store Gribskov tilbage til naturen og etablere en naturnationalpark af højeste internationale klasse på artsrigdommens præmisser. Det er til stor gavn for naturen, men vil også være et bemærkelsesværdigt trækplaster for grøn turisme.

Blå blok vil sammenlagt give hele 25.000 hektar statsskov tilbage til naturen, hvormed de to forslag supplerer hinanden på bedste vis.

Det betyder sikringen af 250 kvadratkilometer statsskov med et stadig rigere plante- og dyreliv. Dette forudsætter i givet fald et fuldstændigt stop for al træfældning - bortset fra den, der selvfølgelig af og til kan være nødvendig for at friholde stier til besøgende. Og gerne med en indledende udtydning for at give en mere lysåben naturskov de bedste udgangsbetingelser).

Flere forskere og formidlere har rost de to skovforslag til skyerne, og blå blok har endog vist ekstra forhandlingsvelvilje ved at isolere deres krav om at fjerne 25.000 hektar natur fra såkaldt §3-beskyttelse, hvilket oprindelig var deres 'pris' for de 25.000 hektar naturskov.

Men midt i de intense forhandlinger, hvor flere partier for første gang nogen sinde drøfter muligheden for at få meget mere artsrig natur i statsskovene, er Naturstyrelsen på banen og rejser tvivl om behovet for at gøre noget til gavn for skovnaturen. Altinget beretter:

»I en opdateret bekendtgørelse, hvor Miljøministeriet udstikker rammerne for, hvordan Danmark vil leve op til habitatdirektivet, fremgår det, at skovenes tilstand igen kan vurderes som 'god', fordi der ikke lægges vægt på forekomsten af gamle træer og dødt ved.«

Hvad er betyder det? Det betyder, at det, der er altafgørende for, at masser af arter kan leve i skoven (nemlig en stor forekomst af gamle træer og masser af dødt træ), ikke behøver spille nogen afgørende rolle for den indsats, Naturstyrelsen gør i skovene. Med andre ord har styrelsen fikst nok valgt et andet måleindeks for skovene end det naturtilstands-indeks, som forskerne mener er det mest retvisende.

Seniorbiolog Thor Hjarsen fra Verdensnaturfonden WWF har rejst en skarp kritik af denne manøvre: »Det er naturligvis ikke troværdigt og i orden. Vi ved, at de danske skove på langt størstedelen af arealet ikke rummer god natur, men er driftsskove med træproduktion som formål. (...) Det er stærkt problematisk, at Naturstyrelsen tilsyneladende pynter på skovenes tilstand, fordi vi så ikke får prioriteret indsatsen i skovene rigtigt.«

Det er da heller ikke mere end et par år siden, at uafhængige forskere indberettede til EU, at de danske skove har 100 procent »stærkt ugunstig bevaringsstatus«. Hundred procent!

Men alligevel kan Naturstyrelsen åbenbart vurdere, at skovene samtidig kan være i god »skov-tilstand«? Et stærkt problematisk dobbeltbogholderi.

Sagen viser, hvor absurd det er at have en Naturstyrelse med to ansigter: Ét, når man skal passe på naturen uden for skovene, hvor utallige medarbejdere dagligt gør et uundværligt stykke arbejde, men et helt andet, når der skal produceres tømmer med fatale konsekvenser for skovnaturen.

Man kan simpelthen ikke have en statslig styrelse, der nogle steder fungerer som en vigtige naturhjælper, mens den andre steder ligefrem fremturer som en af landets naturødelæggere.

Der synes kun at være én løsning på dette dilemma: At indstille al statslig skovproduktion. Hellere i dag end i morgen.

Så skal de private skovdyrkere heller ikke længere konkurrere på unfair vilkår med staten. Og statslige plantager med stor tømmerproduktion kan eventuelt byttes med private løvskove, der så kan fritages for skovdrift og øge naturskovarealet yderligere.

Dermed ville Naturstyrelsen langt om længe også blive en af skovnaturens bedste venner.

Først uden statslig skovdrift kan vi få en styrelse, der som eneste primære formål får naturbeskyttelse og som eneste sekundære formål får god faglig formidling af naturens arter og tilstand - foruden sikringen af adgangsforhold, der tager hensyn til naturen.

En vedtagelse af både Enhedslistens og blå bloks skovforslag kan være det første, men forhåbentlig ikke det sidste, afgørende skridt.

Den politiker eller det parti, der ikke ikke vil skovnaturen det godt, stemmer imod forslagene eller søber det endelige forhandlingsresultat ind i spin, der ikke løfter skovnaturen af gavn, men kun af navn.

For efter blå bloks store imødekommenhed kan ingen politiker og intet parti, der påstår at ville naturen det godt, gøre andet end at stemme begejstret for to forslag, der indebærer 250 kvadratkilometer naturskov uden skovdrift, herunder en særskilt ambitiøs naturnationalpark i Gribskov. Så enkelt er dét.

Rune Engelbreth Larsen
Politiken, 24.4.2015