Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Kriminalitetsniveau hænger bl.a. sammen med social ulighed

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Justitsministeriets Forskningskontor har offentliggjort Susanne Clausens undersøgelse Kriminalitetsniveauet i kommuner og politikredse, der undersøger, hvilke faktorer der har betydning og ikke betydning for kriminalitet generelt.

Nogle nedslag i undersøgelsens konklusioner:

- Den endelige model, som forklarer kriminalitetsniveauet i kommunerne, indeholder fire variabler. Det er enlige kvinder med børn, unge mænd, husstande med én person og urbaniseringsgrad. Samtlige øvrige variabler, der inddrages i analysen, er insignifikante og bidrager således ikke til modellens forklaringsværdi.

- Indirekte peger undersøgelsen på nogle af de alvorlige konsekvenser, ghettodannelser kan få, idet kriminaliteten antagelig bliver mere koncentreret, når mange ressourcesvage samles på ét sted. Det er de i forvejen vanskeligt stillede, som især har en risiko for at blive ofre for kriminalitet.

- Lige såvel som undersøgelsen belyser, hvilke faktorer der har betydning for kriminalitetsniveauet i kommunerne, fortæller undersøgelsen også, hvilke faktorer der ikke har det. De faktorer, som ikke har selvstændig betydning, når der tages højde for dem, som indgår i modellen, er: Befolkningstæthed, fraflytning, udpendling, børn og ældre, efterkommere og indvandrere, ejerbolig, højeste fuldførte kompetencegivende uddannelse, personindkomst, personer uden ordinær beskæftigelse, kontanthjælpsmodtagere, børn og unge anbragt uden for hjemmet, erhvervsbygninger og alkoholbevillinger i politikredsen.

- ... den overhyppighed af kriminalitet, der eksisterer blandt personer af fremmed etnisk herkomst, hænger langt hen ad vejen sammen med særlige demografiske og socioøkonomiske forhold, som der i forvejen kontrolleres for i modellen.

- Som nævnt er den model, der er resultatet af analyserne, i stand til at forklare en ganske væsentlig del af variationen i kriminalitetens fordeling. Adgang til endnu flere oplysninger om befolkningen, herunder alkohol- og narkotikamisbrug, vil muligvis kunne forbedre modellerne endnu mere. Det er dog tvivlsomt, om disse informationer ville føje meget til forklaringsværdien, da den, i forhold til hvad man kan forvente i undersøgelser af denne type, i forvejen er ganske stor.

- Undersøgelsens force er at pege på, at kriminaliteten er ulige fordelt i landet, og at denne ulighed i meget høj grad hænger sammen med sociale og demografiske uligheder samt de uligheder, urbaniseringsgraden afspejler, og som relaterer sig til forskelle i det sociale samvær, i sociale kontakter og kendskab beboerne imellem.

Det er jo meget udramatisk, men får JP's blogger, Morten Uhrskov Jensen til at konstatere: "Stol aldrig på en statistik, du ikke selv har forfalsket. Om Susanne Clausen tror på sine interessante resultater, ved jeg ikke. Jeg tror det ikke. Jeg tror godt, at Susanne Clausen ved, at især muslimer i Danmark er voldsomt overrepræsenterede, når det kommer til afstumpede kriminalitetstyper." (Set fra højre, 11.5.2009).

Uhrskov "tror godt", at Susanne Clausen "ved", at hun "ikke tror" på saglige modellers forskningsresultater?

Samme sædvanlige propaganda - til trods for at der ikke findes én eneste statistik, som opgør "muslimers" andel af kriminaliteten, må Uhrskov i sin forargelse over Justitsministeriets forskningsoffentliggørelse straks "muslimificere" kriminaliteten. Løgn og gamle aviser.

Hvad Justitsministeriets forskning belyser, er, hvilke faktorer der indikerer kriminalitetsniveauet i kommunerne, og det kan man gøre ved at sammenligne en lang række variabler (f.eks. ejerbolig, personindkomst, alkoholbevillinger, indvandrere, enlige kvinder med børn m.fl. - se undersøgelsen, s. 6-7) og den betydning eller mangel på samme, disse får i forskellige vifter af forklaringsmodeller.

Den model, som er mest forklaringsdygtig, består af den kombination af faktorer, som er i bedst overensstemmelse med afvigelserne i kommunernes kriminalitetsniveau. Altså saglig og bundsolid forskning kontra Uhrskovs ignorante "tro", slet og ret.

Apropos - se også: Muslimer, indvandrere og kriminalitet

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 19.5.2009