Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Landbruget forpester fortsat naturen

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Danmarks Miljøundersøgelser og Jordbrugsvidenskabeligt Fakultet fra Aarhus Universitet har offentliggjort den første midtvejsevaluering af Vandmiljøplan III (VMPIII), som løber over perioden 2004-2015 og indeholder målsætningerne for landbrugets kvælstof- og fosforudledninger.

I en sammenfatning af konklusionerne hedder det bl.a.:

• Vådområder: Målsætningen på 6.900 ha forventes nået, da der ved udgangen af 2007 er etableret ca. 5.300 ha og bevilget yderligere ca. 3.400 ha.

• Skovrejsning: Målsætningen om en reduktion i kvælstofudvaskningen på ca. 900 tons N i 2015 forventes ikke nået pga. udformningen af normreguleringssystemet, selvom målsætningen om en skovrejsning på 22.800 ha sandsynligvis nås.

• MVJ: Målsætningen om en kvælstoffjernelse på 400 tons N nås sandsynligvis ikke pga. den hidtil beskedne tilslutning til ordningen.

• Efterafgrøder: Efterafgrødearealet er blevet mindre end forudsat pga. reglen om fritagelse for efterafgrøder i henhold til VMP III, hvis der er 100 % grønne marker.

• Udtagning af landbrugsjord til veje, bebyggelse mv: Udformning af normreguleringssystemet betyder, at arealudtag ikke får den forudsatte effekt på kvælstofudvaskningen.

• Husdyrhold og husdyrgødning: Et lille fald i produktionen af dyr og forbedret forderudnyttelse har medført et fald i kvælstofudskillelsen fra dyr, men samtidig har restriktioner til begrænsning af emission af ammoniak ført til at den udbragte husdyrgødningsmængde er steget med på ca. 5.000 tons N.

Med andre ord: Trods videnskabelige usikkerhedsfaktorer er der meget, som tyder på, at VMPIII ikke vil leve op til målsætningerne. Endvidere påpeges det, at planen ikke har taget højde for effekten af klimaændringerne, der kan forværre problemerne:

"I de hidtidige vandmiljøplaner er der ikke taget højde for effekt af fremtidige klimaændringer, og vurdering af vandmiljøplanernes effekt er i denne evaluering foretaget ud fra et gennemsnitsklima for 1990-2005. Igennem de seneste årtier er klimaet imidlertid blevet varmere og vådere. En fortsat udvikling i denne retning øger risikoen for øgede udledninger af kvælstof og fosfor til vandmiljøet. Det forventes, at klimaændringerne vil give behov for nye og forstærkede tiltag til reduktion af kvælstof- og fosfortabene fra landbruget til vandmiljøet, hvis beskyttelsesniveauet skal fastholdes."

Frivilligheds-princippet har spillet fallit i forhold til landbruget, og konsekvenserne rammer naturen og dermed samfundet som et hele. Danmarks Naturfredningsforening skriver i en reaktion på midtvejsvurderingen, at "gødning, gylle og sprøjtegifte fosser med stort set uformindsket styrke ud i vandmiljøet", og tilføjer:

Intentionen i vandmiljøplan 3 var at etablere beskyttende dyrknings- og sprøjtefrie bræmmer langs samtlige åer, vandløb og søer. Det er ikke sket. Tværtimod er antallet af de bræmmer, der blandt andet skal beskytte vandmiljøet mod sprøjtegifte ikke bare faldet, men ventes at blive endnu færre fordi, landmændene langt fra er færdige med at oppløje og dyrke den resterende brakjord. Det sker samtidig med, at en anden frivillig aftale med landbruget om en reduktion i brugen af sprøjtegifte heller ikke bliver opfyldt.

De frivillige aftaler betyder blandt andet, at den fremgang, det danske vandmiljø opnåede op gennem 90’erne, nu er stoppet, så tilstanden i flere end halvdelen af åerne, ¾ af søerne og næsten alle fjorde ikke lever op til de generelle miljøkrav. Det går hårdt ud over plante og dyrelivet i og omkring vandet.

- Det koster natur hver eneste dag. Men det vil også koste betragtelige summer at rette op på alle disse undladelsessynder, som får lov at ske i et misforstået hensyn til den ganske lille del af befolkningen, der driver virksomhed på landet. Derfor gælder det om at handle nu. Men regeringen skyder igen bolden til hjørne med henvisning til deres grønne vækst strategi. Den bør så til gengæld gøre op med den traditionelle tankegang om at hensynet til landbruget står over alle andre hensyn. Naturen skal have topprioritet og indfri statsministerens løfte om "gigantiske" forbedringer af natur, miljø og klima, lyder forventningen fra Ella Maria Bisschop-Larsen.

Danmarks Naturfredningsforening (2.12.2008)

Uanset hvor meget grønt spin statsminister Anders Fogh Rasmussen og miljøminister Troels Lund Poulsen formår at plante i pressen og den øvrige offentlighed ved at antage alvorlige miner og tale rigtig meget om naturværdierne og truslerne fra den menneskeskabte globale opvarmning, har man igen og igen holdt hånden over landbruget, der oppløjer og forgifter kolossale naturværdier.

Danmarks Naturfredningsforening har kigget løfterne fra regeringen i kortene og konstateret, at stort set intet konkret er sket - bortset fra tilbageskridt:

Sure smileys til miljøministeren efter et år uden resultater

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 3.12.2008Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth08/e081203.php on line 82

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/bottom.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth08/e081203.php on line 82

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/bottom.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth08/e081203.php on line 82

Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth08/e081203.php on line 86

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth08/e081203.php on line 86

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth08/e081203.php on line 86