Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Minoritetspartiets alternativ

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Socialdemokratiet led et historisk nederlag ved folketingsvalget den 20. november 2001 – efter ni år satte vælgerne en stopper for den socialdemokratiske/radikale regering, der blev erstattet af en VK-regering med Dansk Folkeparti som parlamentarisk støtteparti. Til trods for at Socialdemokratiet i årevis har kopieret store dele af Dansk Folkepartis udlændingepolitik og store dele af Venstres arbejdsmarkedspolitik, fravalgte vælgerflertallet Socialdemokratiets populistiske kopi-politik til fordel for Venstres ægte liberalistiske egoisme og Dansk Folkepartis ægte nationalistiske ensretning. Poul Nyrup Rasmussens og Karen Jespersens strategi med at overtage Pia Kjærsgaards og Anders Fogh Rasmussens dagsorden blev et selvmål og gav en betragtelig vælgergevinst til netop Pia Kjærsgaard og Anders Fogh Rasmussen. 

Den socialistiske opposition til såvel den liberalistiske som den nationalistiske bølge fra Venstre, Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti led tilsvarende et afgørende nederlag. For så vidt udgjorde den et forsvar for den sidste smule humanistisk anstændighed, selv om Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten i vid udstrækning var fastlåst som den socialdemokratiske regerings støttepartier og derfor stort set permanent var i defensiven. 

Men socialismens historiske nederlag til liberalismen smitter naturligvis af på Socialistisk Folkepartis og Enhedslistens manglende evne til at tegne den politiske dagsorden. Socialismens rødder i det nittende århundrede er da heller ikke skræddersyet til at kanalisere en fælles modstand fra de kulturelt forskelligartede befolkningsgrupper, der er de mest trængte i Danmark i dag, og som ikke kan presses ind i den klassiske romantisering af »arbejderklassen«. 

Der er derfor behov for en ny, humanistisk offensiv, der hverken tager udgangspunkt i socialismen eller liberalismen, og ikke i særinteresser for »arbejderklassen« eller »kapitalisterne«, men derimod i det enkelte menneske, og først og fremmest det menneske, som er udstødt og marginaliseret, uanset social, etnisk eller religiøs baggrund. Minoritetspartiet er et bud på et sådant alternativ, der stædigt vil fastholde kravet om reel humanistisk forandring. 

Humanistisk alternativ 

Vi tror ikke, at fremtidens valg på længere sigt kommer til at stå imellem Socialdemokratiet og Venstre. Det går op for stadig flere, at de politiske modsætninger imellem S og V simpelthen er for minimale. I takt med intensiveringen af den øgede sociale marginalisering, tiltagende diskrimination og det stigende rettighedsunderskud for trængte befolkningsgrupper, som begge disse partier bærer hovedansvaret for, bliver der stadig mere åbenlyst behov for et parti, hvis sigte netop er den konkrete virkeligheds brede mangfoldighed, som kendetegner befolkningssammensætningen i dag. 

Fremtidens modsætningspar og reelle valg må stå mellem den klare, nationalistiske diskrimination, som Dansk Folkeparti repræsenterer (og som partiet har haft held til at inspirere især Venstre, De Konservative, Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet med), og en lige så klar humanistisk modpol. Man kan beklage udviklingen i retning af denne politiske polarisering, men den kan næppe længere undgås. Sagen er, at alternativet til den stigende diskrimination og sociale marginalisering ikke blot er yderligere diskrimination og marginalisering i et lidt langsommere tempo, som f.eks. Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre står for, eller absurde tiltag som SFs forslag om at afkræve indvandrere en »ed« til demokratiet, nej, alternativet må derimod må være ingen diskrimination overhovedet. 

Arbejdsløse skal ikke kunne fratages deres rettigheder og tvinges i meningsløs tvangsaktivering til under mindstelønnen og uden de rettigheder, som findes på det almindelige arbejdsmarked; indvandrere skal ikke have mindre sociale ydelser end alle andre befolkningsgrupper; ingen skal overvåges og registreres pga. lovlige politiske eller religiøse overbevisninger; og ingen skal kunne fratages almindelig retssikkerhed og interneres under torturlignende former, som er praksis i isolationsfængslingen i dag. Her kan ikke gås på kompromis. 

I stedet skal vi kæmpe for frihed til forskellighed, lighed for loven og social retfærdighed. Ikke halvt, men helt. Kun et sådant, reelt humanistisk alternativ kan vise sig tilstrækkelig offensivt til med tiden at kunne fravriste nationalisterne og liberalisterne det politiske initiativ, som de desværre nærmest har patent på i dag. 

Minoritetspartiet tilstræber at blive en afgørende eksponent herfor, dels fordi Minoritetspartiet i modsætning til Socialdemokratiet ikke blot er Venstre minus 10%, dels fordi Minoritetspartiets politik i modsætning til det Radikale Venstres, Centrumdemokraternes og Kristeligt Folkepartis dobbeltmoral ikke blot er »humanistisk« af navn, men humanistisk af gavn. Og dels fordi Minoritetspartiet i modsætning til den socialistiske venstrefløj mener, at socialismens hammer og segl ikke er det rette symbol i kampen for lighed og frihed, når så megen grusomhed er begået i netop dette symbols skygge i det tyvende århundrede – ligesom vi heller ikke mener, at en marxistisk inspireret kulturopfattelse, ifølge hvilken religion nødvendigvis er opium for folket, er hverken korrekt eller hensigtsmæssig som udgangspunkt i den aktuelle multikulturelle og multireligiøse samfundsudvikling. 

Spørgsmålet om indvandringen og de deraf følgende voksende religiøse mindretal er på grund af Den Danske Forenings og Dansk Folkepartis indvandrerfjendske retorik blevet et af de mest centrale politiske emner i dag. Flere og flere vælgere føres bag lyset af nationalisternes anti-islamiske propaganda og bakker op om den etniske diskrimination, som Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet har strammet gennem ni år, og som Anders Fogh Rasmussens regering i dag intensiverer yderligere. 

Unionsmodstand og miljøforbedringer 

Selv om også EU-organer bekymres over det omfang, intolerancen og diskriminationen har nået i Danmark, er Minoritetspartiet ikke tilhænger af unionsudviklingen i Europa. Der ligger ingen nationalistiske motiver bag denne holdning, men primært en modstand mod EU's centralistiske system, hvor beslutninger foregår ad uigennemskuelige kanaler, under stort hemmelighedskræmmeri og stigende korruption – fjernt, fjernt fra de mennesker, som beslutningerne trækkes ned over hovedet på. 

EU er heller ikke løsningen på finanselitens diktering af globaliseringen, som EU-optimister på venstrefløjen og blandt midterpartierne tror, og EU er ikke løsningen på de faretruende, globale miljøforværringer. EU-konstruktionen, som den ser ud i dag, er derimod selv en del af problemet, hvilket også er klart i forhold til den agitation for EU, som netop den europæiske finanselite åbenlyst deltager i, og som hverken tager menneskelige eller demokratiske hensyn, men dybest set ikke har andet formål end at æde markedsdele fra den amerikanske finanselite for blot at erstatte en amerikansk domineret globalisering med en europæisk domineret globalisering. 

Danmark skal naturligvis også suverænt kunne fastsætte miljøstandarder, som er langt skrappere end EUs. Det er afgørende at skære igennem og støtte et bæredygtigt miljø og straffe forurening langt hårdere, end det er tilfældet i dag – ikke blot med bøder, der dækker oprydning eller rensning, men også med meget markante straffe til de ansvarlige. 

Miljøforbedringer skal tilstræbes ved først og fremmest at ramme de tunge forurenere og til gengæld fjerne momsen fra økologiske fødevarer. Grønne afgifter med social slagside er ikke hensigtsmæssige, men forureneren skal som hovedregel mærke økonomisk, at det koster at forurene. Derfor ønsker vi bl.a. en ekstra miljøafgift på benzin, som kun kollektiv trafik og særlig miljøskånsom trafik kan fritages for. 

Vi mener, at mellemstatslige aftaler om miljøforbedringer og andre internationale problematikker, f.eks. bekæmpelse af racisme og diskrimination, kan gennemføres uden nødvendigvis samtidig at pantsætte enorme dele af regional lovgivning og nationale beslutningsprocesser i EU's lukkede system, sådan som det er tilfældet i dag. 

Vi ser imidlertid intet som helst dilemma i f.eks. at kombinere modstanden mod EU's centralistiske magt med modstanden mod tiltagende diskrimination og intolerance fra den nationalistiske højrefløj, så hvor EU måtte repræsentere træk, der gavner trængte befolkningsgrupper i kontrast til den nationale intolerance, vil vi naturligvis bakke op om sådanne træk. Vi vil støtte enhver tendens til særskilte humanistiske forbedringer, også hvor de undtagelsesvist kommer fra institutioner eller partier, hvis generelle virke går i modsat retning, og hvis generelle virke vi derfor står i opposition til. 

Gensidig integration 

Minoritetspartiet mener, at alle religioner såvel som ateisme skal respekteres på lige fod, og at ingen trosretning skal have forret eller særlige privilegier i Danmark. Alle må arbejde frit for, at deres egen overbevisning påvirker den politiske proces i det danske samfund, uanset om denne overbevisning er religiøs eller ideologisk, og uanset hvilken karakter den har. Minoritetspartiet vil på sin side kæmpe for en humanisme, ifølge hvilken hverken lov, straf eller rettigheder bør være begrundet i nogen specifik trosretning. 

Desværre udtrykker den aktuelle folkestemning ønsket om at fortsætte kriminaliseringen og mistænkeliggørelsen af trosretninger uden for folkekirken, i særdeleshed islam, og derved ekskluderer samfundet indirekte Danmarks største religiøse mindretal. Vi mener, at denne diskrimination er et direkte led i nationalisternes strategi for at fremprovokere konflikter befolkningsgrupper imellem – tryk avler som bekendt modtryk. 

Minoritetspartiet vil tværtimod undgå konfrontationer ved i stedet at inkludere alle befolkningsgrupper i samfundet, ved at tilkendegive en reel religionsfrihed og ved at give alle samfundsborgere lige rettigheder, så enhver føler sig som en ligeværdig del af det danske samfund. 

Folkestemninger vendes imidlertid ikke på få år, men tager flere valgperioder, hvorfor ethvert parti, som måtte ønske en humanistisk, multikulturel samfundsudvikling, der går i stik modsat retning af den herskende intolerance, naturligvis må tænke langsigtet. Gennem det kommende tiår må således aktivt udbygges en humanistisk modoffensiv, der tager afsæt i de trængte grupper, især tvangsaktiverede, etniske minoriteter og fattige, som år efter år i særlig grad er blevet frataget flere og flere rettigheder. 

Minoritetspartiet er et forsøg på at løfte den tunge opgave at rejse en bred, humanistisk modoffensiv, der tør gå imod folkestemningen for at vende folkestemningen i stedet for at lefle for den laveste, populistiske fællesnævner. Vi tilstræber løbende at revidere ideologiske normer og fastgroede, politiske selvfølgeligheder, ikke mindst inden for integration, retssikkerhed og socialpolitik. 

Minoritetspartiet vil således kæmpe for at forene trængte mennesker og minoriteter i gensidig forståelse, frihed til forskellighed og et fælles kulturopgør – fra indvandrere og flygtninge over ældre og syge til tvangsaktiverede, fattige og andre umyndiggjorte. 

I det eksisterende politiske klima er det imidlertid ildeset at tolerere hinandens forskellighed og endnu vanskeligere at respektere den – men aller vanskeligst er det at værne om den og kæmpe for den. Og nærmest umuligt er det at slå til lyd for at kæmpe for hinandens frihed til forskellighed i stedet for altid og isoleret kun at kæmpe for sine egne rettigheder. Det er ikke desto mindre en nødvendighed. 

Alt for mange i det danske samfund har brug for de alt for få, som vil række hånden til et medmenneske – ikke for sin egen skyld, men for medmenneskets skyld. Er du én af dem, så hjælp os til at udvikle et kulturopgør, der kan gøre en markant forskel i forsøget på at vende samfundet 180 grader i humanistisk retning.

Rune Engelbreth Larsen
Minoritetspartiets medlemsblad, Solen 1, juni 2001


APROPOS
> Rune Engelbreth Larsens retrospektive status: Minoritetspartiet, medierne og MarsWarning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/artikler/art06002.php on line 114

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/bottom.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/artikler/art06002.php on line 114

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/bottom.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/artikler/art06002.php on line 114

Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/artikler/art06002.php on line 118

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/artikler/art06002.php on line 118

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/artikler/art06002.php on line 118